O firmie | Oferta | Kontakt


W myśl ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr.114, poz.740) podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w obszarach, obiektach i przy urządzeniach ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa wymaga uzyskania koncesji. Koncesję wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji na wniosek:
  • Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję zabezpiczenia technicznego drugiego stopnia.
  • Przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję o której mowa w pkt 1 posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.
Pracownicy serwisów technicznego zabezpiczenia mienia którzy świadczą usługi w obszarach o których mowa w w/w ustawie objęci są obowiązkiem posiadania licencji pierwszego lub drugiego stopnia. Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia wydaje się osobie, która:
  • Posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.
  • Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.
  • Posiada wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.
Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydaje się osobie która:
  • Posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.
  • Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.
  • Posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.
studio-webmaster.pl